Zbornik totalANG0001The consumerist society makes the consumer believe that the choice is right cognitively, by offering reassurances: authority of experts, demands exceeding supply, new and improved product, no irreversable consequences, backed by lifetime single owner warranty. Value propositions are used by companies in their marketing strategy to target potential customers as to why a particular product will add more value or solve a problem better than similar offerings.

Zbornik totalSLO0001Masovno trženje, sestavljeno iz logike trga in nevromarketinga, se nam predstavlja z mogočimi možnostmi izbire, ki dolgoročno služijo poslu – ustvarjanju dobička. Toda obenem to poteka na račun udejanjanja naših življenj, na račun našega razcveta. Masovno trženje nas namreč prepričuje, da je izbira izdelka ali dogodka x naša osebna izbira, da prispeva k osebnemu uspehu in s tem izboljšuje naše življenje. Trg oponaša »Velikega Drugega«.

actaPo delší odmlce je čtenáři představený další z kompletních překladů Kierkegaardova spisu Čemu se naučíme od polních lilií a nebeského ptactva. Tři řeči od S. Kierkegaarda. Tento spis z roku 1847 charakterizuje Kierkegaardovo tvorbu: autor píše „bez pravomoci učitele“ – bez autority. Spis je určen „pro onoho jednotlivce,“ kterého si přivlastňuje jako svého čtenáře. Následuje modlitba, která začíná zvoláním „Nebeský otče!“, která vyjadřuje onu nekonečnou vzdálenost mezi Bohem a člověkem, tak charakteristickou pro Kierkegaardovo vidění vztahu Boha a člověka. Kierkegaard cituje biblické verše, které se výhradně orientují na člověka, který je plný starostí, bez pokoje. Verši chce upozornit na význam evangelia (dobré zprávy), které je určené pro trpící. Utrpení je nevyhnutelnou součástí Kierkegaardova pojetí křesťanství. Člověk se však všemožně snaží utrpení uniknout a zapomíná na to, že celý život „Učitele“ Ježíše Krista byl utrpení.

Publikace obsahuje také chybějící části Kierkegaardova Okamžiku, které z důvodu cenzury nemohly být vydány v českém překladu M. Krausové Lesné z roku 1911 a nebyly vydány ani v dalším vydání v roku 2005. Naše poděkování patří překladatelovi Zdeňku Zacpalovi (v roce 2008 přeložil Kierkegaardův spis s názvem Opakování) a konzultantovi Jakubu Markovi za jeho připomínky

knjiga17„Divoká hus, ktorá je predobrazom či vzorom kresťanstva sa v predložených textoch implicitne vyskytuje u každého predstaveného autora. Divokosť je vnímaná nielen ako predobraz nekompromisnosti, ako odmietanie dogmatickej zviazanosti či neustáleho zápasu o vieru. Divokosť kresťanstva je divokosťou zápasu o vlastnú vieru, o autenticitu vlastnej existencie, ktorá je prepojená s existenciou druhého, blížneho. Každý z mysliteľov v predloženom texte má nepochybne vlastnú a originálnu skúsenosť s týmto zápasom. Kniha tak ponúka čitateľovi možnosť zakúsiť na vlastnej koži neopakovateľnosť existenciálneho zápasu o seba samého a o zmysel vlastnej autenticity.“
doc. PhDr. PaedDr. Peter Kondrla, PhD.,Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

 

„Publikácia Kierkegaard a tí druhí ponúka pohľad na vybraných autorov, ktorí sa nechali inšpirovať Kierkegaardom, nie však klasickým spôsobom, nestal sa pre nich autoritou, ktorá by ich zväzovala, nestal sa pre nich dogmou alebo modlou, ktorú by uctievali. Kierkegaard bol pre všetkých autorov výzvou, ktorá v nich vyvolávala záchvev neistoty, zápas o vlastnú vieru a úzkosť, ktorá je existenciálnou výzvou. Predkladaná publikácia ponúka čitateľovi možnosť nechať sa inšpirovať, vtiahnuť do neistoty a klásť si podobné otázky.“
Primož Repar, PhD.,Central European Research Institute - Søren Kierkegaard, Ljubljana

knjiga18From the book:

"Resume

Death has been a central subject of interest and fascination since the beginning of human history. Questions pertaining to this mysterium tremendum et fascinans have not changed significantly over the last few thousand years; we only encounter certain variations in responding to the question of death. It is the human being’s temporary state of mind and that of the times, reflecting a certain restlessness, dissatisfaction, hopelessness, anxiety and even resignation, all of which are due to effects of mass culture, consumerist society and man as homo economicus and homo consumericus, which serve as the motive of inspiration in dealing with the problem and meaning of the life and death of an individual. The author’s intention – perhaps not too presumptuously – is to point to certain phenomena and issues that often go unnoticed in the theoretical reflection of culture and society, mainly in attempts to interpret the image of death and its taboos, as well as the so-called de-tabooing, which often gives little regard to the category of the subject and its internal experience.
My monograph, Kierkegaard and the Image of Death in the Light of the Present Age, is an analysis of death, the meaning of death and life, the fear of death, anxiety, hopelessness, the so-called culture of death, as well as the phenomenon of "dark tourism", through the prism of Søren Kierkegaard’s thought. The serious consideration of death is becoming increasingly less common as a topic of conversation and personal reflection through a "de-tabooing" of death, especially due to the nature and frequency of its portrayal in mass media.

roubalova kralikUčební text „Teologicko-etická interpretace jednotlivce v sidře Berešit“ s podtitulem „Základy klasické hebrejštiny s rozbory vybraných textů a pojmů“ si klade za cíl seznámit studenty i širší veřejnost s pojetím člověka v sidře Berešit se zvláštním důrazem na teologicko-etickou stránku tohoto tématu.

Autoři v tomto textu vychází ze skutečnosti, že znalost různých jazyků otvírá člověku rozličné myšlenkové světy, které nelze čtenáři plně zpřístupnit ani tím nejlepším překladem. Z tohoto důvodu je základním cílem autorů umožnit čtenáři, aby byl schopen si zkoumaný text nebo jeho (pro dané téma) stěžejní části sám přečíst v originálním jazyce, tj. v hebrejštině.

Cílem autorů (vzhledem k rozsahu tohoto učebního textu) není a ani nemůže být naučit čtenáře hebrejský jazyk dokonale v jeho plné šíři. Zpřístupníme mu z něj pouze to nejnutnější pro práci s textem Tanachu (Hebrejské bible). Řekněme jakési minimum (asi v rozsahu dvou semestrů výuky), které mu postačí pouze k četbě vybraných textů sidry Berešit (viz úvodní texty lekce) a vytvoří mu dostatečně pevný základ pro jeho další studium.

 Důležitější než cíl je pro nás cesta k němu. Cesta, která nemusí nikdy skončit. Tím samozřejmě nechceme demotivovat studenty tím, že bychom jim podsouvali myšlenku, že se hebrejský jazyk nikdy nenaučí. Narážíme jen na představu, která se často objevuje v židovské literatuře, podle které studium člověka nikdy nekončí, protože i místo po smrti si někteří židovští učenci představují jako velkou ješivu (studovnu), kde člověk pokračuje v tom, co (v lepším případě) na zemi započal. Patříte-li k těm, kteří se právě na tuto cestu vydávají, přejeme Vám na ní mnoho úspěchů a jsme rádi, že můžeme jít nepatrný kousek této cesty s Vámi.